Tutaj jesteś: Strona główna  |  Imprezy

V BIEG PRUDNICKI / 10 lipca 2016

10 lipca 2016
(niedziela)

Regulamin

1.Cel:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2a. Organizator:

Specjalistyczny Sklep Rowerowy "Freestyle Sport" Prudnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku

2b.Czas i miejsce:

Bieg zostanie rozegrany 10 lipca 2016r (niedziela) w Prudniku. Start i meta na ulicy Dąbrowskiego ( na wysokości siedziby Nadleśnictwa Prudnik) . Start biegaczy o godz. 11.00.

Biuro zawodów zlokalizowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Dąbrowskiego 26 w Prudniku. O godz. 10.45 odbędą się biegi dla dzieci: Bieg Przedszkolaka oraz Bieg Pierwszaka.

3. Uczestnictwo:

 • Udział w biegu może wziąć każdy mający ochotę zmierzyć się z własnymi słabościami i dyspozycją współbiegaczy.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Każdy uczestnik winien podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz o stanie zdrowia lub przedstawić aktualne badania lekarskie z informacją o braku przeciwskazań do uczestnictwa w w/w/ biegu. Osoby poniżej 18 roku życia startują za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Kategorie wiekowe:

Mężczyźni

 • kat 1 ? do 18 lat
 • kat 2 ? 18-30 lat
 • kat 3 ? 31-40 lat
 • kat 4 ? 41-50 lat
 • kat 5 ? 51-60 lat
 • kat 6 ? 61-70 lat
 • kat 7 ? powyżej 70 lat

Kobiety

 • K1 do lat 40 rok urodzenia 1975 i młodsze
 • K2 powyżej 40 rok urodzenia 1976 i starsze

Bieg Przedszkolaka

 • dzieci do 2010r.

Bieg Pierwszaka

 • dzieci rocznik 2008-2010

W biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu

5. Zgłoszenia:

 • Zgłoszeń można dokonywać w formie internetowej na stronie www.sportwars.pl do dnia 01 lipca 2016 lub w dniu imprezy w biurze zawodów.
 • Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje podwyższeniem opłaty startowej.

6. Nagrody:

 • Pamiątkowa koszulka z logo biegu
 • Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal z logo biegu.
 • Puchar dla zwycięzcy w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet
 • Puchary dla 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej
 • Puchary dla startujących rodzin ? co najmniej 3 osoby z rodziny
 • Upominki i pamiątkowe medale dla startujących dzieci
 • Puchary dla 3 pierwszych dzieci w każdej kategorii wiekowej

Nagrody rzeczowe przyznawane w drodze losowania wśród wszystkich uczestników biegu, którzy ukończą bieg.

7. Opłaty startowe

 • Opłata startowa dla osób zgłaszających się w formie elektronicznej wynosi 35 zł płatna przelewem na konto bankowe nr 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927, Bank Pekao S.A., Michał Kruczek do dnia 01 lipca 2016
 • Opłata startowa dla osób zgłaszających się w dniu imprezy w biurze zawodów wynosi 70 zł płatne gotówką
 • Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych

8 Trasa :

 • Start Prudnik park (na wysokości budynku Nadleśnictwa Prudnik) - ul Dąbrowskiego (aleja boczna) ? Chocim ? Dębowiec - droga leśna do Prudnik Las (klasztor oo. franciszkanów) ? Chocim - ul Dąbrowskiego (aleja boczna) ? Prudnik meta.
 • Dystans: 10 km.
 • 2 km drogi asfaltowe, 8 km drogi leśne.

Bieg przedszkolaka

 • Dystans 200m

Bieg Pierwszaka

 • Dystans 300m

9. Warunki uczestnictwa

* Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.sportwars .pl w sposób prawidłowy i kompletny oraz dokonanie opłaty startowej.

Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów. Zgłoszenia i opłaty startowej w formie elektronicznej należy dokonać do 01 lipca 2016 r.

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje podwyższeniem opłaty startowej do 70 zł.

* Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).

* Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
Michał Kruczek
Jagiellońska 12
48-200 Prudnik
nr rach. 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927
Bank Pekao S.A.

Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o swoim stanie zdrowia i zapoznaniu się z regulaminem imprezy dostępnego w biurze organizatora lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w w/w biegu. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania biegu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.

Organizator biegu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC

10. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnikowi gwarantuje się:

 • numer startowy
  (po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu numer ? wśród uczestników którzy zwrócili numer startowy rozlosowane będą nagrody rzeczowe)
 • oznakowanie na trasie biegu
 • pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne
 • pamiątkowa koszulka z biegu
 • pamiątkowy medal z biegu
 • możliwość korzystania z bufetu na trasie (bufet zlokalizowany na 5 kilometrze trasy, zapewniona woda + owoce)
 • woda + owoce w strefie biura zawodów
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • puchary dla miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej
 • nagrody dodatkowe rozlosowane między uczestnikami
 • bezpłatne atrakcje dla dzieci

11. Wycofanie zawodnika w trakcie biegu

 • Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania biegu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora.
 • W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania biegu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu +48 513 805 717.
 • W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z biegu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 • W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, organizator- w porozumieniu z lekarzem biegu- ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

12. Ruch drogowy

 • Bieg będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu na całej trasie.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną drogi i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
 • Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy są Michał Kruczek tel. kom. +48 513 805 717 oraz Robert Ćwir tel. kom. +48 697 980 197.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

13. Informacje dodatkowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Na trasie biegu występują nierówności terenu.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. ?sił wyższych?.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
 7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 8. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu biegu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 9. Organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC
 10. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Kontakt
Michał Kruczek, tel. 513 805 717, 77 4364576
Robert Ćwir tel. 697 980 197

Chcę wrócić do wyboru imprez +